Dette nettstedet har begrenset støtte for nettleseren din. Vi anbefaler at du bytter til Edge, Chrome, Safari eller Firefox.

Levering innen 2-5 virkedager. Gratis frakt over 999 kr.

ANGRERETT

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).Angrefristen begynner å løpe:

• Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

• Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angre- retten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.
Angrerettskjema finner du her.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Tilbakebetaling
Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake. Tilbakebetaling skjer alltid til samme betalingsmåte som benyttes ved den opprinnelige bestillingen, om ikke annet er særskilt avtalt.

Retur
6.8 Ved returnering bes du hurtigst mulig, og innenfor 14 dager etter at du mottok ordren, kontakte kundeservice via e-post info@carolinesvedbom.com. Du skal fylle ut et returskjema og vedlegge dette når du sender returen. Du kan enten benytte denne standardblanketten eller utfylle et ark med samme informasjon som står oppført i standardblanketten. Ved returnering når du bruker vår returfraktsedel, debiteres en avgift på 199 NOK.

Du kan ikke benytte angreretten ved å unnlate å hente ut en ordre som har blitt sendt og er klar til henting på hentestedet. Ved uavhentede pakker debiteres en avgift på 199 NOK.

Som kjøper er du selv ansvarlig for å betale returfrakten på samme måte som du er ansvarlig for at produktene kommer fram til oss i god tilstand. Du må derfor pakke produktene på en måte som sikrer at produktene ikke skades i transport. Hvis mulig, anbefaler vi at du sender varene i originalemballasjen eller lignende. Hvis du velger å arrangere retur av en vare på egen kostnad, påtar vi oss ikke ansvar for eventuelle toll- eller behandlingsgebyrer.

Som kjøper er du selv ansvarlig for at produktene returneres til Caroline Svedbom i god tilstand, altså at emballasjen som benyttes ved returfrakten er forsvarlig. Videre er Caroline Svedbom ansvarlig for risikoen ved frakten (f.eks. tapt pakke under forsendelse). Om du ikke benytter en returfraktseddel som vi har laget og gitt deg, men et annet returfraktalternativ så ligger det fullstendige betalingsansvaret og ansvaret fer at forsendelsen når fram til oss på deg som kjøper.

Varer med brutt forsegling kan ikke returneres, grunnet hygieniske årsaker.

Legg merke til at angreretten ikke gjelder for spesialbestillinger/Any Colour.

Bytte
Vi bytter ikke varer. Dersom du ønsker å bytte en vare, skjer dette ved at du returnerer som beskrevet ovenfor. Du er deretter selv ansvarlig for å legge inn en ny bestilling dersom du ønsker et annet produkt.

Returadresse
Caroline Svedbom
Riddargatan 12
114 35 Stockholm
Sverige

 

REKLAMASJONSRETT

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

• Retting eller omlevering - Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangs- punktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelps- forsøk for samme mangel.

• Prisavslag - Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangel- full og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

• Heving - Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Vi anbefaler at alle reklamasjoner sendes oss skriftlig til info@carolinesvedbom.com, gjerne med bilde slik at vi kan se feilen. Reklamasjonsretten gjelder i henhold til norsk lov.

Handlekurv

Ingen flere produkter tilgjengelige for kjøp

Din handlekurv er tom.