Dette nettstedet har begrenset støtte for nettleseren din. Vi anbefaler at du bytter til Edge, Chrome, Safari eller Firefox.

Levering innen 2-5 virkedager. Gratis frakt over 999 kr.

Nicola Bracelet / Floral Combo

1.099,00 kr
Velge Plating: Gold
Varer på lagerBare noen få produkter igjen.Utsolgt Utilgjengelig

Levereringstid 2-5 virkedager

Gratis frakt over 999 kr

Våre smykkeskrin er laget av resirkulerte materialer

With a unique feminine and playful design, our Nicola Bracelet in Flower Combo guarantees that you will never be in short supply of some sparkle and glamour. Wear it, love it and own your look as they did in ancient Greece. The Nicola Collection includes a bracelet, necklace and earrings.
Size: 17 cm + 5 cm extension chain
Plating: 18K Gold / Rhodium
Made with world's highest quality crystals
Engraved logo
Designed in Sweden, handmade in Greece

Våre smykker er 18 karats gull- eller rhodiumbelagt messing med verdens høyeste kvalitet krystaller. Alle smykker er nikkel testet og stiften på øredobbene er laget av 925 silver. Alle materialene som brukes ved produksjon er kontinuerlig testet for høyeste kvalitet.


LEVERINGSVILKÅR

Din bestilling leveres med DHL til nærmeste utleveringssted/til din adresse. Bestillinger gjennomført i helger og helligdager sendes som regel førstkommende hverdag.


Levereringstid
Vår normale leveringstid er 2-5 hverdager etter at din ordre har blitt sendt. På varer som ikke er på lager kan en lengre leveringstid forekomme, og fremgår i så fall i kassen før bestillingen gjennomføres. Vi etterstreber å levere kjapt og gjør vårt aller beste for at du som kjøper skal få varene dine så fort som mulig. Ved stor pågang og høyt kampanjetrykk, kan leveringstiden bli noe lenger. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår, leverer vi varen til deg uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra deg. Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Fraktkostnad
Fraktkostnader kan tilkomme, basert på leveringsmetode og totalsum på ordren. Totalsummen, samt levering og spesifikasjoner for fraktkostnader presenteres i kassen før bestillingen gjennomføres.

Ikke mottatt ordre
Om leveransen ikke stemmer overens med informasjonen som står på din ordrebekreftelse ber vi deg kontakte kundeservice på info@carolinesvedbom.com. Vi kommer til å undersøke saken så snart som mulig og om det har skjedd en feil, så sender vi rett produkt eller tilbakebetaler beløpet, avhengig av hva som avtales og er mulig. Eventuell returfrakt og frakten for en ny vare betales ikke av kjøperen ved slike tilfeller.

 

Forsinket levering
Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post på info@carolinesvedbom.com).

Oppfyllelse
Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse. Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende. Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning
Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

Transportskade- og risiko
Caroline Svedbom er ansvarlig for at din bestilling frem til du fysisk har mottatt den. Om du mottar din bestilling med synlige skader på emballasje og/eller produkter ber vi deg om å så raskt som mulig, og uten unødig forsinkelse å kontakte kundeservice på info@carolinesvedbom.com. På samme måte er det du som kjøper som bærer ansvaret for pakken og produktene ved en eventuell retur. Vi anbefaler derfor at du velger en fraktmetode der forsendelsen kan spores ved retur.

BYTTE OG RETURNERE

ANGRERETT

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

• Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

• Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angre- retten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.
Angrerettskjema finner du her.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Tilbakebetaling
Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake. Tilbakebetaling skjer alltid til samme betalingsmåte som benyttes ved den opprinnelige bestillingen, om ikke annet er særskilt avtalt.

Retur
6.8 Ved returnering bes du hurtigst mulig, og innenfor 14 dager etter at du mottok ordren, kontakte kundeservice via e-post info@carolinesvedbom.com. Du skal fylle ut et returskjema og vedlegge dette når du sender returen. Du kan enten benytte denne standardblanketten eller utfylle et ark med samme informasjon som står oppført i standardblanketten. Ved returnering når du bruker vår returfraktsedel, debiteres en avgift på 199 NOK.

Du kan ikke benytte angreretten ved å unnlate å hente ut en ordre som har blitt sendt og er klar til henting på hentestedet. Ved uavhentede pakker debiteres en avgift på 199 NOK.

Som kjøper er du selv ansvarlig for å betale returfrakten på samme måte som du er ansvarlig for at produktene kommer fram til oss i god tilstand. Du må derfor pakke produktene på en måte som sikrer at produktene ikke skades i transport. Hvis mulig, anbefaler vi at du sender varene i originalemballasjen eller lignende. Hvis du velger å arrangere retur av en vare på egen kostnad, påtar vi oss ikke ansvar for eventuelle toll- eller behandlingsgebyrer.

Som kjøper er du selv ansvarlig for at produktene returneres til Caroline Svedbom i god tilstand, altså at emballasjen som benyttes ved returfrakten er forsvarlig. Videre er Caroline Svedbom ansvarlig for risikoen ved frakten (f.eks. tapt pakke under forsendelse). Om du ikke benytter en returfraktseddel som vi har laget og gitt deg, men et annet returfraktalternativ så ligger det fullstendige betalingsansvaret og ansvaret fer at forsendelsen når fram til oss på deg som kjøper.

Varer med brutt forsegling kan ikke returneres, grunnet hygieniske årsaker.

Legg merke til at angreretten ikke gjelder for spesialbestillinger/Any Colour.

Bytte
Vi bytter ikke varer. Dersom du ønsker å bytte en vare, skjer dette ved at du returnerer som beskrevet ovenfor. Du er deretter selv ansvarlig for å legge inn en ny bestilling dersom du ønsker et annet produkt.

Returadresse
Caroline Svedbom
Riddargatan 12
114 35 Stockholm
Sverige

 

REKLAMASJONSRETT

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

• Retting eller omlevering - Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangs- punktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelps- forsøk for samme mangel.

• Prisavslag - Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangel- full og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

• Heving - Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Vi anbefaler at alle reklamasjoner sendes oss skriftlig til info@carolinesvedbom.com, gjerne med bilde slik at vi kan se feilen. Reklamasjonsretten gjelder i henhold til norsk lov.

KUNDE ANMELDELSER

HÅNDLAGET I HELLAS

Alle smykker fra Caroline Svedbom Jewelry er håndlaget i det familieeide verkstedet, som ligger i sentrale Hellas. Produksjonen er preget av lang erfaring og nøyaktighet i hver eneste detalj. Dette gjør ikke bare at hvert smykke er unikt, men også har en høyest mulig kvalitet.

VEDELIKEHOLD AV SMYKKER

Alle smykkene fra Caroline Svedbom er håndlaget og krever forsiktig håndtering for å bevare kvaliteten på smykkene så lenge som mulig. Under finner du noen enkle tips...

Handlekurv

Ingen flere produkter tilgjengelige for kjøp

Din handlekurv er tom.